March 24th, 2019-Ball in the 0pera.

March 24th, 2019-Ball in the 0pera.
Sunday, March 24, 2019
5:00 pm- 7:00 pm

Please come to see us in Milwaukee, Wisconsin, once again performing unfogettable Ball, by Julian Tuwim. Each of our performances is different, each will leave you speechless: https://www.eventbrite.com/o/next-act-theatre-255-south-water-street-milwaukee-wi-53204-19259543648

The show, despite being played in Polish, is so visually rich that the viewer will be moved by the picture he sees.
About this Event
IN POLISH:
„Teatr Nasz” z Chicago zaprasza na spektakl „Bal w operze" w inscenizacji i reżyserii Andrzeja Krukowskiego.
Ten poemat Juliana Tuwima, choć napisany lekko i rytmicznie, ze względu na tematykę jaką ze sobą niesie, sprawia reżyserom niemałe trudności realizacyjne. Andrzejowi Krukowskiemu, dzięki Jego niesamowitej wizji udało się temu tekstowi nadać drugi wymiar. Spektakl pomimo, że grany jest w języku polskim, jest tak bogaty wizualnie, że widz władający innym językiem będzie poruszony obrazem, który zobaczy. Momentami zabawny, ale przede wszystkim wzruszający i skłaniający do krytycznego myślenia.
Ten spektakl nie pozostawia nikogo obojętnym na to co zobaczy.
Jak napisał Piotr Kukuła w recenzji dla Dziennika Związkowego Chicago „ten spektakl po prostu trzeba przeżyć".
„Bal w Operze“ to katastroficzny poemat Juliana Tuwima, przez wielu krytyków oceniany jako arcydzieło XX-wiecznej literatury polskiej. Napisany w 1936, w całości wydany dopiero w 1982 roku. Treścią poematu jest sprzeciw wobec rodzącego się w latach dwudziestych faszyzmu i sanacji, krytyka współczesnego państwa i pieniądza będącego instrumentem zezwierzęcenia ludzi. „Bal w Operze“ to bardzo ostry i znakomity, pełen językowych smaczków i maestrii pamflet na kapitalizm, pamflet ujęty w karykaturalno-groteskową hiperbolę o katastroficznym wymiarze. Mówi o degradacji symboli, o procesie liberalizacji. Zasada "wszystko na sprzedaż" oraz inne cechy kultury masowej tak zatarły granice pomiędzy sacrum i profanum, ze zniszczyły kody kultury (religijne, narodowe) organizujące życie świata. „Bal w Operze“ to sąd nad rzeczywistością i zapowiedz kresu świata, który budował swój porządek moralno-prawny na Biblii. Miejsce porządku zajmuje chaos, a świat zabawą i nierządem stoi. Tematyka poematu jest zawsze aktualna, bo Tuwim przywołuję tyranów epoki, którzy wykorzystują rozrywkę jako środek uwodzenia mas i przeciwdziałania buntom. Gdy nie ma wolności i chleba, trzeba dać ludziom igrzysk.
IN ENGLISH:
"Theater of Ours" from Chicago presents: "The Ball in the Opera"."The Ball in the Opera" is a catastrophic poem by Julian Tuwim, assessed by many critics as a masterpiece of 20th-century Polish literature. Written in 1936, it was released in full in 1982.The content of the poem is opposed to the fascism and sanation emerging in the 1920s, the criticism of the modern state and the money that is the instrument of dehumanizing people."The Ball in the Opera's" language is very sharp and excellent, full of linguistic tangs and mastery, a pamphlet for capitalism, a pamphlet embraced in a caricature-grotesque hyperbole about a catastrophic dimension.This masterpiece talks about the process of liberalization by degradation of symbols . The principle of "everything for sale" and other features of mass culture have blurred the boundaries between sacrum and profanum that destroyed culture codes (religious, national) organizing the life of the world."The Ball in the Opera" is an orchard over reality and foretell the end of the world, which built its moral and legal order on the Bible. The place of order occupies chaos, and the world is standing with fun and prostitution.The subject of the poem is always up to date, because Tuwim refers to the tyrants of the era who use entertainment as a means of seducing the masses and counteracting revolts. When there is no freedom and bread, you have to give people the games.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA POLISH SOCIETY OF WISCONSIN
SPECIAL THANK YOU FOR POLISH SOCIETY OF WISCONSIN