Klub Literacki Forum Poezji Chicago Art

Klub Literacki Forum Poezji Chicago Art
Thursday, March 21, 2019
7:45 pm- 10:00 pm

Klub Literacki FORUM POEZJI Chicago Art
- tworczosc Guillaume Apollinarie
- otwarty mikrofon